Iz razreda


Članaka u rubrici: 215

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
1 2 ***** Džepno računalo u osnovnoj školi 5–9
1 10 Ivan Marinović O prepisivanju (I) 41–41
1 11 Jadranka Klepac Delač Dobar profesor 42–43
2 9 ***** Maturalne zadaće iz matematike 82–85
2 12 Ivan Marinović O prepisivanju (II) 90–91
3 3 Blanka Iličić Djeljivost prirodnih brojeva 110–111
3 5 Branimir Dakić Težište trokuta 115–116
3 10 Goranka Nogo Naj-zadaci 134–135
4 5 Anton Cedilnik Optužujem 161–162
4 12 Ivan Marinović O prepisivanju (III) 188–189
5 11 Zora Glavač Jedan ispit znanja 230–231
5 12 Ivan Marinović Kako zbuniti protivnika 232–233
6 6 Božidar Pecak Inicijalni test 20–21
6 7 Ivan Koren Pravilni svijet brojki 22–23
6 8 Mladen Halapa Imate ideju?! 24–25
7 3 Sonja Banić Domaće zadaće – zašto, kako i kada 59–61
7 4 Dunja Spajić, Miroslav Smuđ, Nevenka Antončić Dva ispita predznanja 62–63
7 5 Ela Rac Marinić Kragić O problemu određivanja težišta geometrijskih tijela 65–68
7 6 Ivan Marinović Zar i broj u stihu otpjevati je moguće? 69–71
8 6 Željko Brčić O jednom iskustvu s radnom grupom 122–123
9 3 Zlata Leljak Pavleković Racionalna kontrola domaćeg rada 156–157
10 3 Branimir Dakić Sredine i trapez 200–201
10 4 Blanka Iličić Istraživanje straha i samopouzdanja u matematici 202–204
10 5 Ramiza Kara Kurtović Matematika – što će to meni u životu trebati? 205–206
10 7 Dunja Paukner Stojkov Pogled u beskonačnost 211–212
11 4 Branimir Dakić Rješenje nije samo rezultat 20–23
11 5 Antun Ivanković Zanimljiv dokaz adicijskog teorema sinusa 24–25
11 6 ***** Pismene zadaće iz matematike na maturi 2000./2001. 26–29
11 7 Zlatko Erjavec Igra i matematika 30–31
12 4 Tihomir Ivanec Treba mnogo čitati 66–67
12 5 Ankica Benček Na temu: ispiti predznanja 68–70
13 7 Dubravka Glasnović Gracin Mnogokuti – rad u parovima 121–122
13 8 Petar Vranjković Neki skupovi točaka u ravnini i njihove jednadžbe 123–128
13 9 ***** Pismene zadaće iz matematike na maturi 129–131
14 4 Blanka Iličić Timsko suradno učenje u matematici 156–157
14 5 Zlata Leljak Pavleković Rad s udžbenikom 158–160
14 6 Josip Jagarinec Pismeni ispiti znanja u nastavi matematike 161–167
15 4 Željka Bjelanović Dijanić Jedan zadatak – više rješenja 208–210
15 5 Antonija Horvatek, Graberje Ivanićko Dodatna nastava i natjecanja u osnovnoj školi 211–212
15 6 Ivan Marinović Neznam baš sve, al' se trudim 213–215
16 3 Katica Kalajdžija Matematičke igre, razmišljanja i analiza rada 12–13
16 4 Katica Kalajdžija Igre s trokutima 14–14
16 5 ***** Neuspjeh učenika na inicijalnom testu 15–21
17 3 Vinko Bajrović Tragedija jednog ispitivanja 59–62
17 4 ***** Teme za maturalne radove 63–65
18 3 Branimir Dakić O predznaku broja 106–107
18 5 Šime Šuljić Primjena trigonometrije u geodeziji 109–112
18 6 Petar Vranjković Crtica o matematičkoj indukciji 113–114
18 8 Sonja Banić Nekoliko zadataka o postocima 117–117
19 3 Antonija Horvatek Kako učenike naučiti mjeriti kutove 155–157
20 3 Šime Šuljić Jednadžba čelične užadi mostova 203–206
20 4 Željka Vrcelj Skupovi 207–210
21 3 Branimir Dakić Kreativna olovka, kreativna kreda 11–14
21 4 Katica Kalajdžija Kreativnost učenika 15–17
21 5 Sonja Banić Zaustavni put vozila 18–20
21 7 Ivanka Buković Matematički kviz 21–22
21 8 Blanka Iličić Kuhačom po Europi 23–23
23 3 Antonija Horvatek Postoci 107–111
23 4 Željka Vrcelj Kombinatorika 112–115
23 5 Branimir Dakić S pravca u ravninu 116–118
23 6 Katica Kalajdžija Matematička šestica 119–119
23 8 Marija Biondić-Pavelić, Kristina Jelena Penzar Veseli kviz 122–124
23 9 Anđelko Marić Neke zanimljivosti o temeljnim sredinama 125–128
24 3 Petar Vranjković Kakva je veza među veličinama u zadatku 156–158
24 4 Ina Murgić Igra u matematici 159–161
24 5 Kata Baričević Završni ispit na kraju osnovne škole 162–163
25 3 Branimir Dakić Glavolomke u geometriji prostora 202–205
25 4 Šime Šuljić Pristup eksponencijalnoj funkciji u trogodišnjim strukovnim školama 206–211
25 5 Ela Rac Marinić Kragić Kako načiniti pismeni ispit iz poznavanja triganometrijskih funkcija 212–215
26 3 Šime Šuljić, Vesna Vujasin-Ilić Zadaci, zadaci, zadaci ... a teorija? 8–13
26 4 Branimir Dakić Kolinearnost 14–15
26 5 Antonija Horvatek Što i kako s računalom na satu matematike 16–20
26 6 Katica Kalajdžija Matematika u funkciji slobodnog vremena 21–23
27 3 Željko Brčić Nastava matematike na više razina 59–63
27 4 Romana Herout Bakarić Obnova zgrade Centralnog blatnog kupališta u Daruvaru 64–69
28 4 Ela Rac Marinić Kragić Do vjerojatnosti preko skupova 112–117
28 5 Tomislav Rudec Upotreba računala u nastavi u prvim četirima razredima osnovne škole 118–122
29 3 Tanja Vukas Još jedan timski rad 153–156
29 4 Branimir Dakić Jednostavna trigonometrijska jednadžba 157–160
29 5 Antonija Horvatek Račun, račun, ...a zdrava logika? 161–164
29 6 Antun Ivanković Jedno izvođenje trigonometrijskih formula 165–171
30 3 Milana Vuković Matematičke radionice na Danu otvorene škole 202–205
31 3 Lidija Kralj, Dubravka Glasnović Gracin Nastava statistike u osnovnoj školi (1) 11–15
32 4 Lidija Kralj, Dubravka Glasnović Gracin Nastava statistike u osnovnoj školi (2) 64–68
32 5 Marina Njerš Slijepi učenik integriran u redovnu nastavu 69–71
33 3 Branimir Dakić Deset savjeta iskusnog profesora 106–110
33 4 Lidija Kralj, Dubravka Glasnović Gracin Nastava statistike u osnovnoj školi (3) 111–116
33 5 Sonja Banić Kako pripremiti i voditi rad u timovima (1) 117–123
33 7 Katica Kalajdžija Problem školske klupe 124–126
34 3 Zlata Ćurković Kako pripremiti i voditi rad u timovima (2) 154–157
34 4 Lidija Kralj Nastava vjerojatnosti u osnovnoj školi (1) 158–161
34 5 Melita Chiole Seminarski rad iz matematike u srednjoj školi 162–167
35 3 Sonja Banić Kako pripremiti i voditi rad u timovima (3) 201–204
35 4 Nikola Skočić, Alena Dika, Diego Tich Radionica Zlatni rez 205–210
35 5 Lidija Kralj Nastava vjerojatnosti u osnovnoj školi (2) 211–213
36 3 Diana Kadić Mentalne mape 10–12
36 4 Branimir Dakić Uvodimo zamjenu 13–15
37 4 Diana Cindrić Dan integriranje nastave 62–64
37 5 Ivanka Matešić Proslava dana škole u znaku kruga i kružnice 65–68
37 6 Karolina Brleković Logaritamska križaljka 69–71
38 8 Željko Nagrajsalović Neka pati koga smeta 129–131
38 9 Milica Janjanin Prijedlog "od" i matematika 132–134
39 5 Diana Kadić Matematički kalendar 167–167
40 7 Ljiljana Koritnik Običan zadatak na neobičan način 219–220
40 8 Irena Žagar-Božičević Projektni dan i nastava matematike 221–222
41 5 Dragica Golubić-Matijević Turistički trokut 16–19
42 9 ***** PISA 2006. u Hrvatskoj 81–89
43 4 Vinko Bajrović Follow me 111–113
43 5 Željko Kraljić Pad ocjena iz matematike pri prijelazu iz razredne u predmetnu nastavu 114–119
44 5 Ivanka Matešić Kad učenici sastavljaju test iz matematike 160–164
44 6 Dijana Ilišević Jedan način provjere znanja elementarne geometrije 165–167
45 7 Sanja Rukavina, ***** Radionica "Pomozite Josephu Kruskalu" 219–223
46 4 Anđelko Marić Gaudeamus Igitur 16–19
46 8 Melita Chiole Inicijalni ispiti na drukčiji način 26–32
47 4 Tanja Vukas Korištenje logaritamskih tablica 68–71
47 6 Branimir Dakić Primjer 74–80
47 9 Jens Carstensen, Alija Muminagić Dopuni! 91–91
48 7 Antonija Horvatek Transformacija formula 123–125
48 8 Vinko Bajrović Uvođenje decimalnih brojeva 126–127
48 13 Branimir Dakić Tik-tak, tik-tak... 143–144
49 3 Dubravka Glasnović Gracin Problem dijeljenja nulom 152–156
49 7 Branimir Dakić Inverzne funkcije trigonometrijskih funkcija 174–177
50 9 Sanja Janeš Istraživanja i projekti u matematici 220–223
50 10 Milan Kabić O problemu obrade grafova 224–230
51 7 Marina Njerš Jedan matematički pokus 32–33
52 10 Željko Kraljić Prosječna ocjena - da ili ne aritmetičkoj sredini? 81–83
53 6 Kristina Vučić Vježbajmo uz magične kvadrate! 118–118
53 7 Željko Brčić Jednadžbe u razrednoj nastavi 119–124
53 8 Alena Dika, Nikola Skočić Kutija maksimalnog volumena 125–130
54 6 Diana Kadić Geometrija prostora 166–167
55 8 Romana Herout Bakarić, Snježana Varga Matematička lektira 218–220
56 6 Ivanka Matešić Esej iz matematike 18–21
57 8 Sanja Janeš Kirigami - izdidanje iz ravnine u prostor 77–79
58 3 Marijana Kneklin Zabavna matematika u razrednoj nastavi 108–113
58 4 Tanja Vukadinović Horizontalna i vertikalna korelacija nastavnih sadržaja 114–117
59 7 Ana Sović Binarni brojevi 172–175
60 6 Mirjana Bagarić Domaća zadaća u matematici 210–214
60 7 Ela Rac Marinić Kragić, Vesna Kraljević Treća e-škola GeoGrebre 215–215
60 10 ***** Kvadrirajmo bez tablica i računala 218–219
61 3 Bojan Kovačić O strukturnoj promjeni - osnovne veličine u postotnom računu od sto 11–13
63 4 Željko Brčić Uvod u linearne funkcije 114–117
64 7 Gordana Grujić Matematika u produženom boravku 172–173
66 10 Ela Rac Marinić Kragić Uvod u koordinatni sustav i jednadžbu pravca 39–42
68 9 Niko Grgić Sukladnost i tri osnovne konstrukcije trokuta 124–126
69 4 Sonja Banić Funkcija i njen graf: razmisli, poveži, obrazloži! 162–164
70 3 Branimir Dakić Nekoliko matematičkih igara 201–204
70 4 Anđelka Kurelac Igrajući se učimo matematiku 205–207
72 5 Marija Aranđelović Vertikalna integracija nastave 65–66
72 6 Melita Pek Igre u nastavi matematike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole 67–73
72 7 Tanja Debelec Zastave 74–75
74 5 Željko Kraljić Praznici i domaća zadaća 162–164
76 3 Vesna Skočir Priče o prebrojavanju 11–14
77 4 Branimir Dakić Na pogreškama se uči 58–64
77 5 Astrid Banovac Problematika domaćih zadaća 65–67
78 4 Snježana Varga Financijski sadržaji u nastavi matematike 111–114
78 5 Vinko Bajrović Učila: dekadeci i lepeza 115–116
79 3 Vesna Skočir Slikopričom do rješenja 154–157
79 4 Jelena Nagy, Leona Kolak, Ana Katalenić Slagalice u razrednoj nastavi 158–163
80 3 Sonja Banić Kamatni račun u svakidašnjici 200–204
80 4 Gabrijela Žokalj Kako i zašto stvarati matematičke knjižnice 205–207
81 4 Erna Begović Matematičko modeliranje u osnovnoškolskoj nastavi 17–21
82 4 Maja Zelčić, Zlata Hržina Inicijalni ispit iz matematike 68–71
82 7 Vesna Skočir "Okamenjeni tragovi" 79–81
83 3 Sonja Banić Od jednostavnog do složenog kamatnog računa 106–110
83 4 Blanka Iličić ... ili kongruencije 111–112
83 5 Vesna Skočir Nejednadžbe - varijacije na temu 113–117
84 4 Kristina Lukačić, Tihana Levar Matematika kroz igru - posudba igara u školi 157–158
85 4 Sonja Banić Kamatni račun i vraćanje dugovanja 209–212
86 3 Tanja Soucie, Sunčica Žonja, Sandra Bašić Kantolić Rastav na proste faktore 12–14
86 4 Antonija Horvatek Mentalni račun... opet sam u zaostatku! - 1. dio 15–19
87 3 Željko Kraljić Aktivna uloga učenika u povezivanju matematike i stvarnosti 59–61
87 4 Antonija Horvatek Mentalni račun... opet sam u zaostatku! - 2. dio 62–67
88 3 Petra Valenčič Vizualizacijom do lakšeg usvajanja geometrijskih pojmova 104–109
89 3 Kristina Jelena Penzar, Ana Sarić Što možemo učiniti kako bismo motivirali učenike 155–160
89 4 Irena Žagar-Božičević Natjecanje u pamćenju decimala broja π 161–162
90 3 Vesna Skočir Priča o jednoj diofantskoj jednadžbi 203–205
91 3 Tereza Rukober Razlomci na brojevnom pravcu - povezivanje s modelom pravokutnika 10–12
91 4 Ana Ujčić Princip matematičke indukcije 13–15
92 3 Petra Valenčič Od ideje do izrade drvenog nastavnog pomagala 55–60
92 4 Inez Birolla Sić Primjer "obrnute učionice" 61–62
92 7 Dražena Potočki Zimska domaća zadaća 73–74
93 3 Predrag Novaković, Marijana Kovačić Geometrija vukovarskog vodotornja 104–107
93 4 Ljubica Jerković A može i ovako... 108–113
94 3 Ana Ujčić Palin Kombinatorika i binomni teorem 154–157
95 3 Antonija Horvatek Jabučne mozgalice 200–201
95 4 Mirjana Bagarić, Zoran Vajagić Prije i poslije pisane provjere 202–211
96 3 Željko Kraljić Igre i pojmovi u matematici 11–14
97 3 Anita Horvat, Ivana Kreminski, Željko Kraljić Tiha knjiga - učenici vježbaju prste, um i maštu 64–67
97 4 Petra Valenčič Matematika - nužno potrebna za život 68–71
98 3 Anita Horvat, Ivana Kreminski, Željko Kraljić Obrnuta učionica za kraj nastavne godine 104–106
99 3 Tatjana Brešćanski Što sve mogu kvadratići? 152–157
99 4 Petra Avguštin Učimo tablicu množenja 158–160
99 5 Sonja Banić Zajmovi - nekoliko drukčijih primjera 161–163
100 4 Mateja Jurjako Boje u fraktalima 203–207
101 3 Zvjezdana Jurić, Snježana Bošnjak Kreativnim modelom do vizualizacije 13–17
102 4 Sanja Sruk Na drugi način 61–65
102 5 Marina Crvelin Origami u različitim školskim prigodama 66–68
103 3 Brankica Majdiš Računanje površine s pomoću tangram slagalice 102–107
103 4 Iva Frlan Marčelja Osnosimetrični karneval 108–109
104 3 Antonia Miličić Primjer iz prakse: Postotni račun - vrednovanje za učenje s pomoću digitalnog alata Plickers 154–156
105 3 Aljoša Brlogar Broj e s učenicima međunarodne mature 202–206
105 4 Ana Lučić Rad s algebarskim pločicama 207–210
106 3 Ljubica Jerković Karte i matematika 8–10
106 4 Marija Jurišić Šarlija, Manuela Brnčić Dadić Obračun plaće 11–13
107 2 Jelena Gusić Kako zapisati rezultat? 51–55
108 3 Zrinka Tomašković Jedna jabuka na dan... 106–110
108 4 Sandra Ježić Online vrednovanje - personalizirani zadatci 111–117
109 4 Željko Kraljić Petaši kao automehaničari, ličioci, parketari i putnici 156–159
110 4 Željko Kraljić Profesionalna orijentacija na matematički način 205–207
110 5 Tea Borković, Antonija Capan Muka zvana vrednovanje 208–210
110 6 Mirjana Javor Kad počinje priprema učenika za ispit državne mature iz matematike? 211–218
111 4 Željko Kraljić Koliko je 28 m2? 25–26
111 5 Zlata Bilandžija, Olga Nerlović Sat matematike u Muzeju astronautike u Moskvi - neobična nastava matematike u neobičnim vremenima 27–29
112 9 Ivan Marinović Vrijeme je za matematički Kalodont 87–88
114 6 Vlatka Hižman-Tržić Kartanje funkcijama - primjer iz nastavne prakse 168–170