Matematika i računalo

Dokučiti Eulerovu formulu za kompleksne brojeve osnovnim računskim operacijama

Broj 102 / Godište XXI. / 2021.