Više nego u udžbeniku

Dva planimetrijska dokaza Steiner-Lehmusova teorema

Broj 65 / Godište XIII. / 2014.