Matematika i računalo

GeoGebra 3.2 – više algebre; Matrice i determinante

Broj 49 / Godište X. / 2011.