Matematika i računalo

Izrada alata u GeoGebri i kombinatorni zadatci

Broj 90 / Godište XVIII. / 2019.