Matematika i računalo

Kalkulatori u nastavi matematike – da ili ne?

Broj 20 / Godište IV. / 2009.