Više nego u udžbeniku

Kombinatorni dokazi malog Fermatovog i Wilsonova teorema

Broj 77 / Godište XVI. / 2016.