Uz panoptikum

Max Bill – čiste geometrijske forme

 
Broj 70 / Godište XIV. / 2015.