Matematička zrnca

Nizovi – 4. dio: Neke primjene Fibonaccijeva niza

Broj 64 / Godište XIII. / 2014.