Matematika i putovanja

O matematičkim principima GPS-a

Godište XXIV / Broj 117. / 2023.