Matematika i računalo

Obljetnica lokalizacije jednog računalnog programa

Broj 78 / Godište XVI. / 2017.