Metodika

Rastav kvadratnog trinoma na faktore

Sanja Varošanec (Zagreb)  
Godište II / Broj 8. / 2009.