Metodika

Rastav kvadratnog trinoma na faktore

Sanja Varošanec (Zagreb)  
Broj 8 / Godište II. / 2009.