Matematika i računalo

Transformacije grafova funkcija i krivulja

Broj 51 / Godište XI. / 2011.