Više nego u udžbeniku

Usporedba dvaju pristupa u nastavi poslovne matematike

Broj 96 / Godište XX. / 2020.